Pozvánka na X. zasadnutie OZ v Číži - 11.03.2016

Starosta obce Číž, podľa § 13 ods. 3 a) zákona číslo 369/1990 zb. o obecnom zriadení, zvoláva X. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Číži. X. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční v piatok dňa 11.3.2016 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Číži.

Navrhovaný program X. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu X. zasadnutia,
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia:
  3. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Číž na roky 2016 – 2023
  4. Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na realizáciu projektu: „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti“
  5. Rôzne
  6. Záver zasadnutia

 V Číži 07.03.2016

 

Ing. Peter Tóth

   

starosta obce