Uznesenia zo VIII. zasadnutia OZ v Číži - 16.12.2015

Uznesenie 2015 / VIII. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu VIII. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní všetci 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa:                                      Alžbetu Bérešovú,
  2. za overovateľov zápisnice:                                Ing. Kitti Molnárovú a Ing. Csabu Žitňára
  3. návrhovú komisiu v zložení:                              Zoltán Hencz a Štefan Pucsok.
 3. schvaľuje program VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
 4. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu VIII. zasadnutia,
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 6. Schválenie VZN na rok 2016
 7. Schválenie preklenovacieho úveru na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž“
 8. Rôzne
 9. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0

 


Uznesenie 2015 / VIII. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


Uznesenie 2015 / VIII. / 3

K programu č. 3:  Schválenie VZN na rok 2016

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje Všeobecno-záväzné nariadenie č.1/ 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Číž

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 4 0 1
 


Uznesenie 2015 / VIII. / 4

K programu č. 4: Schválenie preklenovacieho úveru na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž“

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zámer Obce Číž na čerpanie preklenovacieho úveru vo výške 50 000 € na obdobie maximálne 1 roka, t.j. do na obdobie do 31.12 2016. Účelom preklenovacieho úveru je financovanie realizácie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž“ na základe schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku evidovanej pod kódom NFPNFP25120221475. Podmienkou čerpania preklenovacieho úveru je podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž“ 
 2. poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž“ a podpísaním zmluvy na čerpanie preklenovacieho úveru vo výške 50 000 €.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 

 

V Číži, 16.12.2015

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce