Uznesenia z XII. zasadnutia OZ v Číži - 29.08.2016

Uznesenie 2016 /XII. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XI. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní všetci 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa:                                      Alžbetu Béresovú,
  2. za overovateľov zápisnice:                                Zoltána Hencza a Štefana Pucsoka
  3. návrhovú komisiu v zložení:                              Ing. Kitti Molnárovú a Ing. Csabu Žitňára
 3. schvaľuje program XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
  1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XI. zasadnutia,
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia:
   1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na realizáciu projektu:  „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie  energetickej náročnosti“
   2. Schválenie Záverečného účtu obce Číž za rok 2015
   3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu na rok 2015, správa nezávislého audítora na rok 2015
   4. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016
   5. Návrh plánu kontrolnej činnosti vydaný hlavnému kontrolórovi Obecným zastupiteľstvom Číž účinným odo dňa schválenia až do 30 pracovných dní
   6. Schválenie návrhu Nariadenia starostu obce Číž č. 1/2016 o Registratúrnom poriadku
   7. Schválenie zmien v rozpočte Obce Číž
   8. Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži
   9. Pohľadávky obce Číž voči nájomníkom v obecných bytoch
   10. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Gyuricky Kálmána
   11. Ukončenie prevodu majetku obce na  MVDr. Máriu Kračuníkovú
   12. Kontrola projektovej dokumentácie verejného osvetlenia
   13. Kontrola žiadostí o povolenie na výrub drevín v obci Číž za posledných 6 mesiacov
   14. Kontrola žiadosti o povolenie na uskutočnenie akcie konanej dňa 07.05.2016 – „Vatra na verejnom priestranstve“ a preukázanie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
   15. Preukázanie žiadosti alebo súhlasu vlastníkov pozemkov, tak fyzické ako aj právnické na vykonávanie prác pracovníkmi obce na §54 – „Šanca na zamestnanie“
   16. Podanie vysvetlenia starostu obce ohľadom pokračovania kontroly u daňového subjektu „Prírodné jódové kúpele Číž a.s.“, predmet kontroly „daň za ubytovanie rok 2012, 2013, 2014“
   17. Podanie informácie o efektívnom vyberaní miestnych daní a poplatkov
   18. Návrh na zákaz nakupovania materiálu (okrem palív) na 30 pracovných dní
   19. Rôzne
   20. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0

 


Uznesenie 2016 / XI. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


Uznesenie 2016 / XI. / 3

K programu č. 3:  Schválenie Záverečného účtu obce Číž na rok 2015

Predkladateľ materiálu:  Dorota Csóková

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje „Záverečný účet obce Číž na rok 2015“ bez výhrad

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


Uznesenie 2016 / XI. / 4

K programu č. 4:  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu na rok 2015, správa nezávislého audítora na rok 2015

Predkladateľ materiálu: Dorota Csóková

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Číž za rok 2015 a Správu nezávislého audítora za rok 2015.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 5

K programu č. 5: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016“

Predkladateľ materiálu: Dorota Csóková

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uzneseniae 2016 / XI. / 6

K programu č. 6: Návrh kontrolnej činnosti vydaný hlavnému kontrolórovi Obecným zastupiteľstvom Číž účinným odo dňa schválenia až do schválenia až do 30 dní

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá hlavnej kontrolórke obce na nasledovné úkony:
  1. Kontrola hotovostného týždenného limitu starostu obce vo výške 500,00 € za obdobie rok 2015 a za I.Q 2016 schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 14.01.2015 uznesením č.4
  2. Kontrola odpredaja nehnuteľného majetku obce Číž v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. „o majetku obcí“ v znení neskorších predpisov.
  3. Kontrola fyzickej inventarizácie na všetkých strediskách obce Číž
  4. Kontrola zmluvy o terminovanom úvere k projektu: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž“
  5. Kontrola všetkých darovacích zmlúv podpísaných zamestnancami § 54 – „Šanca na zamestnanie“ a obcou Číž v trvaní a splnenie predmetu darovacej zmluvy:
 • od 01.05.2016 do 30.09.2015
 • od 01.11.2015 do trvá
 • od 01.03.2016 do trvá
 1. Kontrola zmluvy a dodatku s protipožiarnym preventivárom, súvisiace fakturácie a vykonanie školení BOZP a PO.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 7

K programu č. 7:  Schválenie Návrhu nariadenia starostu obce Číž č.1/2016 o Registratúrnom poriadku

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje Nariadenie starostu obce Číž č. 1/2016 o Registratúrnom poriadku účinného od 01.07.2016 podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 8

K programu č. 8:  Schválenie v zmien v rozpočte Obce Číž

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zmeny v rozpočte Obce Číž vo výške 3 600,00 € vo vzťahu ku:
 • vypracovaniu Žiadosti o Nenávratného finančného príspevku (MK – DRIEN s.r.o.) pre projekt „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti“ vo výške 2 000,00 €
 • Vypracovania energetického auditu pre projekt „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti“ vo výške 1 600,00 €.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XI. / 9

K programu č. 9:  Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schválilo poskytnutie nenávratného finančného príspevku na účelovú rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži vo výške 1 000,00 €.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XI. / 10

K programu č. 10:  Pohľadávky obce Číž voči nájomníkom v obecných bytoch

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie správu o pohľadávkach voči nájomníkom v obecných bytoch.
 2. ukladá starostovi vyhotoviť splátkový kalendár na všetky pohľadávky, ak pohľadávky na splátkový kalendár nebudú akceptované v mesiaci jún 2016, tak starosta ich má riešiť cez exekučné konania.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 11

K programu č. 11:  Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Gyuricky Kálmána

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zámer na odpredaj pozemku v katastrálnom území Číž vo výmere 67 m2,
 2. ukladá starostovi zverejniť zámer od 26.05.2016 počas 15 dní na elektronickej úradnej tabuli a na nasledujúcom zasadnutí predložiť návrh na odpredaj za podmienok, že budú vysporiadané podlžnosti obce zo strany žiadateľa.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 12

K programu č. 12:  Ukončenie prevodu majetku obce na MVDr. Máriu Kračunikovú

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi obce ukončiť prevod majetku obce ukončiť prevod majetku obce na základe zmluvy medzi obcou Číž a MVDr. Kračuníkovou z 23.07.2009 .

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 13

K programu č. 13:  Kontrola projektovej dokumentácie verejného osvetlenia

Predkladateľ materiálu: Ing. Csaba Žitňár

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje fyzickú kontrolu na nové svietidlá v súlade s dokumentáciou podľa GPS koordinát. Termín kontroly je určený na deň 28.05.2016.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 14

K programu č. 14:  Kontrola žiadosti o povolenie na výrub drevín v obci Číž za posledných 6 mesiacov

Predkladateľ materiálu:  Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje kontrolu na výrub drevín od roku 2012.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 15

K programu č. 15:  Kontrola žiadosti o povolenie na uskutočnenie akcie konanej dňa 07.05.2016 – Vatra na verejnom priestranstve a preukázanie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel v rámci hudobných produkcií podujatí a vystúpení

Predkladateľ materiálu:  Ing. Csaba Žitňár

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že akciu konanú dňa 07.05.2016 – Vatra usporiadal starosta Ing. Peter Tóth ako fyzická osoba.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 

 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 16

K programu č. 16:  Preukázanie žiadosti alebo súhlasu vlastníkov pozemkov, tak ako fyzické ako aj právnické osoby na vykonávanie prác pracovníkmi obce na §54 – „Šanca na zamestnanie“

Predkladateľ materiálu:  Ing. Csaba Žitňár

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, vysvetlenie na dobré vzťahy s vlastníkmi pozemkov a za to pomáhajú udržiavať verejné priestranstvo.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 

 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 17

K programu č. 17:  Podanie vysvetlenia starostu obce ohľadom pokračovania kontroly u daňového subjektu „Prírodné kúpele Číž a.s.“, predmet kontroly „Daň za ubytovanie rok 2012, 2013, 2014“

Predkladateľ materiálu:  Ing. Csaba Žitňár

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi vysporiadať kontrolu do ďalšieho zasadnutia OZ.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 18

K programu č. 18:  Podanie informácie o efektívnom vyberaní miestnych daní a poplatkov

Predkladateľ materiálu:  Ing. Csaba Žitňár

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie správu starostu obce o platení miestnych daní a poplatkov.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 


 

Uznesenie 2016 / XI. / 19

K programu č. 19:  Návrh na zákaz nakupovania materiálu (okrem palív) na 30 pracovných dní

Predkladateľ materiálu:  Ing. Csaba Žitňár

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schválilo starostovi zákaz nakupovania materiálu okrem PHM a služby na chod obecného úradu a obce do 30 dní po dobu konania kontroly.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
5 - 5 0 0
 

V Číži, 03.06.2016

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce