Návrh uznesení na XII. zasadnutie OZ v Číži - 2016.08.29 - 16:00

Návrh uznesenia 2016 /XII. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XII. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní všetci 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa:                                      Alžbetu Béresovú,
  2. za overovateľov zápisnice:                                Ing. Kitti Molnárovú a Ing. Csabu Žitňára
  3. návrhovú komisiu v zložení:                              Zoltána Hencza a Štefana Pucsoka
 3. schvaľuje program XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
  1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XII. zasadnutia,
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia:
   1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži
   2. Pohľadávky obce Číž voči nájomníkom v obecných bytoch
   3. Ukončenie prevodu majetku obce na  MVDr. Máriu Kračuníkovú
   4. Zmena rozpočtu
   5. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Gyuricky Kálmána
   6. Príprava VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce
   7. Správa hlavného kontrolóra
   8. Rôzne
   9. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         

 


Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 3

K programu č. 3:  Schválenie odpredaja majetku obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Gyuricky Kálmána

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje odpredaj majetku obce s osobitým zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 4

K programu č. 4:  Príprava VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce

Predkladateľ materiálu: Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie správu o príprave VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce.

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 5

K programu č. 5: Správa hlavného kontrolóra

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016.

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 6

K programu č. 6:  Schválenie návrhu Nariadenia starostu obce Číž č. 1/2016 o Registratúrnom poriadku

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje návrh Nariadenia starostu obce Číž č. 1/2016 o Registratúrnom poriadku účinného od podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 7

K programu č. 7:  Schválenie zmien v rozpočte Číž

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zmenu rozpočtu vo výške 3 600,00 € vo vzťahu:
  1. Vypracovania Žiadosti o NFP (MK – DRIEN s. r. o.) pre projekt „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti“ vo výške 2 000,00 €,
  2. Vypracovania energetického auditu pre projekt „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti“ vo výške 1 600,00 €.

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 8

K programu č. 8:  Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Číži vo výške 1000 EUR.

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 9

K programu č. 9:  Pohľadávky obce Číž voči nájomníkom v obecných bytoch

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie správu o pohľadávkach voči nájomníkom v obecných bytoch.

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 10

K programu č. 11:  Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Gyuricky Kálmána

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zámer na odpredaj pozemku v katastrálnom území Číž 67 m2.
 2. určuje predajnú cenu vychádzajúc z jednotkovej ceny po 0,70 €/m2
 3. nariaďuje starostovi obce zverejniť zámer na úradnej tabuli počas 15-tich dní od 22.05.2015 a na nasledujúcom zasadnutí predložiť návrh na odpredaj .

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 11

K programu č. 10:  Ukončenie prevodu majetku obce na  MVDr. Máriu Kračuníkovú

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. nariaďuje starostovi obce ukončiť prevod majetku obce na základe zmluvy medzi obcou Číž a MVDr. Kračuníkovou z 23.7.2009.

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2016 / XII. / 12

K programu č. 12:  Rôzne

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 

V Číži, 21.05.2016

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce