Uznesenia z XIV. zasadnutia OZ v Číži - 27.12.2016

Uznesenie 2016 /XIV. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XIV. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa zápisnice:                   Alžbetu Henczovú,
  2. za overovateľov zápisnice:                                Jozefa Turisa a Ing. Csabu Žitňára
  3. návrhovú komisiu v zložení:                              Zoltána Hencza a Štefana Pucsoka
 3. schvaľuje program XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
  1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XIV. zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
   1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži
   2. Pohľadávky obce Číž voči nájomníkom v obecných bytoch
   3. Ukončenie prevodu majetku obce na MVDr. Máriu Kračuníkovú
   4. Pohľadávky voči Prírodným jódovým kúpeľom Číž
   5. Schválenie právneho zástupcu obce
   6. Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa §14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č. 583/2004
   7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
   8. Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
   9. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
   10. Prešetrenie darovacích zmlúv občanov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016
   11. Vytvorenie rezervného fondu
   12. Príkaz na inventarizáciu na rok 2016
   13. Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny
   14. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického
   15. Rôzne
   16. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 


Uznesenie 2016 / XIV. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesenia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25.05.2016

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 3

K programu č. 3:  Schválenie právneho zástupcu obce

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje JUDr. Jána Čipku na právne zastupovanie Obce Číž

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 


 

Uznesenie 2016 / XIV. / 4

K programu č. 4:  Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa § 14 ods.2 písm. b) podľa zákona č.583/2004

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo dňa 27.12.2016  uznesením č. 2016 / XIV. / 4 schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu :

Bežné príjmy :                                  442,95 €               Bežné výdavky :                                              442,95 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                   442,95 €              Výdavky celkom                                             442,95 € *vyčistenie potoka Téška                                                         

Bežné príjmy :                                  9 805,27 €            Bežné výdavky :                                       9 805,27 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                   9 805,27 €           Výdavky celkom                                       9 805,27 €

*podielové dane za rok 2016 – zvýšenie /Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava/

Bežné príjmy :                                  0,00 €                    Bežné výdavky :                                      4 999,99 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                   0,00 €                    Výdavky celkom                                      4 999,99 €

*Oprava a výmena kotla v budove pod súpisným číslom 145 v obci Číž v Materskej škole, v Školskej jedálni a v Základnej škole. 

Bežné príjmy :                                  0,00 €                    Bežné výdavky :                                        350,00 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                  0,00 €                    Výdavky celkom                                        350,00 €

*Odmena za vypracovanie doplnenia k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu: „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu Číž – zníženie energetickej náročnosti“.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 5

K programu č. 5:  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Predkladateľ materiálu:  Dóra Gábri

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 6

K programu č. 6: Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019

Predkladateľ materiálu:  Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje rozpočet obce Číž na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 7

K programu č. 7: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Predkladateľ materiálu:  Dóra Gábri

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 8

K programu č. 8: Prešetrenie darovacích zmlúv od občanov za obdobie od 5/2015 do 9/2015 a od 11/2015 do 7/2016

Predkladateľ materiálu:  Štefan Pucsok

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje prešetrenie darovacích zmlúv od občanov na základe žiadosti občanov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016 právnym zástupcom obce a hlavným kontrolórom v prítomnosti poslancov OZ.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 9

K programu č. 10: Schválenie príkazu na inventarizáciu za rok 2016

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje príkazy na inventarizáciu a rok 2016.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 10

K programu č. 11: Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zámer obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny
 2. ukladá starostovi vysporiadať vlastnícke pomery na pozemky pod cestou alebo získať písomný súhlas na vybudovanie prístupovej cesty.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 11

K programu č. 12: Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitým zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi vyžiadať vyjadrenia a súhlas od inžinierskych sietí (plynárne, elektrárne, vodárne) na odpredaj pozemku k spisu je potrebné priložiť prílohu: fotokópiu geometrického plánu.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 12

K programu č. 13: Rôzne:  Prešetrenie oplotenia pozemku na parcele č. E 748/2 vo vlastníctve Slovenskej republiky

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi v spolupráci s právnym zástupcom obce prešetriť a následne podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa kvôli čiernej stavbe a to oplotenie pozemku na parcele č. E 748/2 vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

V Číži, 27.12.2016

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce