Pozvánka na II. zasadnutie OZ v Číži - 14.01.2015

Starosta obce Číž, podľa § 13 ods. 3 a) zákona číslo 369/1990 zb. o obecnom zriadení, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Číži.
II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční v stredu dňa 14.01.2015 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Číži.

Program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
  4. Príkaz štatutárneho zástupcu k inventarizácii
  5. Schválenie finančných prostriedkov pre starostu na zakúpenie výpočtovej techniky
  6. Schválenie hotovostného týždenného finančného rámca starostovi
  7. Diskusia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

 V Číži 08.01.2015

 

Ing. Peter Tóth

   

starosta obce