Zápisnica z II. zasadnutia OZ v Číži - 14.01.2015

1. bod zasadnutia: Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Ing. Peter Tóth (ďalej len starosta obce), ktorý všetkých privítal.

2. bod zasadnutia: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Na návrh starostu obce za zapisovateľku zápisnice bola určená Alžbeta Béresová, za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Turis a Štefan Pucsok a za členov nvrhovej komisie boli určení Ing. Csaba Žitňár a Zoltán Hencz.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

3. bod zasadnutia: Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva

Komisia pre financie, regionálny rozvoj, výstavbu a životné prostredie
predseda: Ing. Csaba Žitňár

Komisia pre kultúru, školstvo a šport
predseda: Štefan Pucsok

Komisia pre ochranu verejného poriadku
predseda: Jozef Turis

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
predseda: Zoltán Hencz

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú starostlivosť
predseda: Bc. Kitti Molnárová

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

4. bod zasadnutia: Príkaz štatutárneho zástupcu k inventarizácii

Ústredná inventarizačná komisia: predseda: Zoltán Hencz
  členovia: Alžbeta Béresová
    Bc. Tünde Molnárová
Dielčia inventarizačná komisia: predseda: Štefan Pucsok
stredisko Obecný úrad Číž členovia: Bc. Tünde Molnárová
    Alžbeta Béresová
Dielčia inventarizačná komisia: predseda: Bc. Kitti Molnárová
stredisko Materská škola členovia: Bc. Mária Trebuľová
    Miriam Budinská
Dielčia inventarizačná komisia: predseda: Ing. Csaba Žitňár
stredisko Základná škola členovia: Mgr. Mária Csíziová
    Mária Váradiová
Dielčia inventarizačná komisia: predseda: Jozef Turis
stredisko Dom smútku členovia: Bc. Tünde Molnárová
    Alžbeta Béresová

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

5. bod zasadnutia: Schválenie finančných prostriedkov pre starostu na zakúpenie výpočtovej techniky

OZ schválilo finančný rámec starostovi na zakúpenie výpočtovej techniky vo výške 500,00 EUR.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

6. bod zasadnutia: Schválenie hotovostného týždenného finančného rámca starostovi

OZ schválilo hotovostný týždenný finančný limit starostovi vo výške 500,00 EUR.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

7. bod zasadnutia: Diskusia

  • Starosta obce informoval občanov obce o zmene neziskovej organizácie Auxilium Plus v obci na zariadenie pre seniorov
  • pani Iboľa Bariová žiadala vysvetlenie zvýšenia dane za komunálny odpad nakoľko v roku 2013 bola vo výške 8,00 EUR/1 osoba a vývoz sa konal každý týždeň. V roku 2014 bola vo výške 12,00 EUR/1 osoba a vývoz sa konal každý druhý týždeň. Ďalej podotkla, že verjné osvetlenie nesvieti pri reformovanom kostole o 17:00 hodine a v tom čase deti prichádzajú od autobusu v tme.
  • pán Zoltán Lukács vysvetlil zvýšenie dane za komunálny odpad pani Ibole Bariovej
  • pán Gabriel Šereš a pani Lenka Šerešová dali sťažnosť na verejné osvetlenie, že nesvieti v tej časti územia obce, ktorú oni obývajú, taktiež nefunguje ani verjný rozhlas. Pobehujú v danej obytnej zóne túlavé psy z dôvodu skládky smetí
  • Pán Marek Kulík vytkol parkovanie pri 26 bytovej jednotke. Problém videl v tom, že osobné motorové vozidlá parkujú na chodníku a tým prekážajú chodcom a nájomníkom horeuvedenej bytovky vchádzať do bytov.

8. bod zasadnutia: Návrh uznesenia

9. bod zasadnutia: Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil. 

 

Prítomní:
Starosta obce,zapisovateľka, 5 poslancov OZ a 57 občanov obce Číž.

Zapísala: Alžbeta Béresová

Overovatelia: Jozef Turis, Štefan Pucsok