Uznesenia z III. zasadnutia OZ v Číži - 02.04.2015

Obecné zastupiteľstvo v Číži:

Uznesenie č.1
volí Zoltána Hencza za zástupcu starostu obce,

Uznesenie č.2
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu za rok 2015 podľa rozpočtového opatrenia č.1/2015

Uznesenie č.3
schvaľuje podpísanie Zmluvy o dielo - o vypracovaní projektu č. 03/2015 s víťazom verjného obstarávania s firmou Aproving, s.r.o., IČO: 44 140 100, na vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s prípravou a realizáciou stavebného diela: "Obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti". Cena diela je 13 800 EUR s DPH.

Uznesenie č.4
ukladá Obecnému úradu v Číži dosledovať výzvy na vypracovanie projektov verejného osvetlenia a následne vypracovať projekt na verejné osvetlenie

Uznesenie č.5
schvaľuje dofinancovanie Dobrovoľného hasičského zboru v Číži v sume 1 200 EUR z rozpočtu obce za účelom doplnenia a opravy požiarnej techniky a požiarneho vybavenia.

Uznesenie č.6

  1. berie na vedomie problematiku s trvalým pobytom zo strany neziskovej organizácie AUXILIUM PLUS Číž
  2. odročuje prerokovanie zrušenia uznesenia z 25.03.2011 o trvalom pobyte v obci Číž pre obyvateľov Zariadenia pre seniorov prevádzkovanej neziskovou organizáciou AUXILIUM PLUS, n.o., do lehoty vyjadrenia sa prokuratúry
  3. ukladá starostovi obce Ing. Petrovi Tóthovi osloviť Okresnú prokuratúru v Rimavskej Sobote za účelom získania právneho vyjadrenia k právoplatnosti uznesenia z 25.03.2011 o trvalom pobyte v obci Číž pre obyvateľov Zariadenia pre seniorov, prevádzkovanej neziskovou organizáciou AUXILIUM PLUS, n.o.

Uznesenie č.7

  1. berie na vedomie odporúčanie Hlavnej kontrolórky obce Číž s odporúčaním kontokorentný úver vo výške 60.000,- EUR schváliť.
  2. schvaľuje podpísanie zmluvy o kontokorentnom úvere č.354/2015/UZ medzi Obcou Číž, IČO: 00318655 a Všeobecnou úverovou bankou, a.s., IČO: 31320155. Výška kontokorentného úveru je 60 000,00 EUR od 1.5.2015 až do 29.12.2015 a 10 EUR od 30.12.2015 do 31. 12.2015. Úver je určený na prefinancovanie mzdových nákladovv projekte Obce Číž na vytvorenie pracovných miest podľa §54 ods.1 písm. aň zákona č.5/2004, podaného na ÚPSVR Rimavská Sobota v rámci Národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ" s nasledovnými podmienkami:
  • starosta obce Číž je povinný oznámiť OZ finančný zostatok na účte pri určenej hranici, ktorá je určená zo strany OZ vo výške 10 000,00 EUR,
  • čerpanie kontokorentného úveru je možné výhradne čerpať na prefinancovanie mzdových nákladov v projekte Obce Číž na vytvorenie pracovných miest podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004, podaného na ÚPSVR Rimavská Sobota v rámci Národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ",
  • starosta obce berie zodpovednosť za dodržanie realizácie projektu.

V Číži, dňa 02.04.2015

Ing. Peter Tóth

 

starosta obce