Pozvánka na III. zasadnutie OZ v Číži - 02.04.2015

Starosta obce Číž, podľa § 13 ods. 3 a) zákona číslo 369/1990 zb. o obecnom zriadení, zvoláva III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Číži.
III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok dňa 02.04.2015 o 16:30 hodine v Kultúrnom dome v Číži.

Program III. zasadnutia Obecného zasstupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Určenie zástupcu starostu
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu za rok 2015
 5. Financovanie zmluvy o dielo na rekonštrukciu kultúrneho domu
 6. Verejné osvetlenie v obci
 7. Dofinancovanie požiarnikov na opravu požiarnej techniky
 8. Prerokovanie uznesenia z 25.03.2011 o trvalom pobyte
 9. Schválenie zmluvy o kontokorentnom úvere na prefinancovanie projektu na vytvorenie pracovných miest
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

 V Číži 27.05.2015

 

Ing. Peter Tóth

   

starosta obce