Pozvánka na V. zasadnutie OZ v Číži - 17.07.2015

Starosta obce Číž, podľa § 13 ods. 3 a) zákona číslo 369/1990 zb. o obecnom zriadení, zvoláva V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Číži.
V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční v piatok dňa 17.07.2015 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Číži.

Navrhovaný program V. zasadnutia Obecného zasstupiteľstva:

  1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
  3. Schválenie programu V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  4. Prehodnotenie VZN obce Číž č. 1/2015 v časti "Daň z ubytovania"
  5. Diskusia
  6. Schválenie uznesení
  7. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

 

 V Číži 13.07.2015

 

Ing. Peter Tóth

   

starosta obce