Program IV. zasadnutia OZ v Číži - 30.06.2015

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
 3. Informácia riaditeľky Zariadenia pre seniorov v Chanave
 4. Schválenie "Záverečného účtu Obce Číž a rozpočtového hospodárenia za rok 2014
 5. Informácia o projekte na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Číži
 6. Informácia o príprave projektu na verejné osvetlenie
 7. Schválenie postupu výberu na pozíciu "Hlavného kontrolóra obce"
 8. Schválenie vypracovania "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja"
 9. Prehodnotenie VZN obce Číž č. 1/2015 v časti "Daň z ubytovania"
 10. Schválenie postupu prideľovania nájomných bytov
 11. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku pre žiadateľku Kláru Turisovú
 12. Schválenie zámeru nakúpiť technické vybavenie pre kosenie trávnatých plôch v obci Číž
 13. Schválenie uznesení
 14. Diskusia
 15. Záver
 V Číži 30.06.2015   Ing. Peter Tóth
    starosta obce