Uznesenia z V. zasadnutia OZ v Číži - 17.07.2015

Uznesenie 2015 / V. / 1                 

K programu č. 1 a č.3: Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva a schválenie programu

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní 4 poslanci. 1 poslanec, Jozef Turis, ospravedlnil svoju neúčasť. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. zaraďuje do programu V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži za bod 4., bod  5. Prevzatie opatrovateľstva Márie Tamášovej od Zariadenia pre seniorov v Chanave
 3. schvaľuje program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
4 1 4 - -
 

Uznesenie 2015 / V. / 2                 

K programu č. 2: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje za zapisovateľku: Alžbetu Béresovú,
 2. schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Kitti Molnárovú a Ing. Csabu Žitňára
 3. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Zoltán Hencz a Štefan Pucsok

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
4 1 4 - -
 

Uznesenie 2015 / V. / 3                 

K programu č. 4: Prehodnotenie VZN obce Číž č. 1/2015 v časti "Daň z ubytovania"

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 v časti „§26 Sadzba dane za ubytovanie“. Mení sa sadzba dane na celom území obce z hodnoty 1 € na hodnotu 0,60 € na osobu a na prenocovanie daňovníka. Odpustená je daň z ubytovania pre deti do 18 rokov a pri osobách sprevádzajúcich deti v Prírodných jódových kúpeľoch Číž, a.s. Zmena platí od 1.9.2015 do 31.12.2015.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
4 1 3 - 1
 

Uznesenie 2015 / V. / 4                 

K programu č. 4: Prehodnotenie VZN obce Číž č. 1/2015 v časti "Daň z ubytovania"

 

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá vykonať finančnú kontrolu na Daň z ubytovania v Prírodných jódových kúpeľoch Číž, a.s., pre obdobie od 1.1.2012 až do 31.12.2014.
 2. schvaľuje komisiu pre vykonanie finančnej kontroly pozostávajúcu z členov:
  1. Ing. Csaba Žitňár
  2. Klára Turisová
  3. Ing. Kitti Molnárová
 3. ukladá komisii vykonať kontrolu do 31.8.2015 a  poskytnúť informácie o výsledku kontroly pre obecné zastupiteľstvo na najbližšom obecnom zastupiteľstve po termíne kontroly.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
4 1 4 - -
 

Uznesenie 2015 / V. / 5                 

K programu č. 5: Prevzatie opatrovateľstva Márie Tamášovej od Zariadenia pre seniorov v Chanave.

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje prevzatie opatrovateľstva ohľadom Márie Tamášovej, narodenej 25.10.1970, trvalým pobytom Číž, č.d.52, od Diakonického centra reformovanej cirkvi, n.o., v Chanave na Obec Číž, zastúpenú starostom Ing. Petrom Tóthom.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
4 1 4 - -
 


Uznesenie 2015 / V. / 6                 

K programu č. 6.: Diskusia

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá Obecnému úradu v Číži vyhlásiť zákaz vypaľovania trávnatých plôch počas letných mesiacov júl a august v katastri obce Číž. Výnimočné povolenie na vypaľovanie trávnatých plôch môže poskytnúť len starosta obce po konzultácii s veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v Číži a v rámci nariadení Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
4 1 4 - -
 

Uznesenie 2015 / V. / 7                 

K programu č.6:  Diskusia

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá  starostovi obce pozvať na VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva  pána Ladislava Buštu a pána Ing. Róberta Tichého aby poskytli informácie ohľadom aktivít občianskeho združenia Pax et Caritas (Trnavská 82/A, 821 02 Bratislava) na území obce Číž. Termín VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva je 13.8.2015.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
4 1 4 - -
                                                                                     

 

 

V Číži, 17.7.2015

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce