Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko

Jedná sa o modernizáciu existujúceho detského ihriska v obci Číž, kde sa vymenia staré komponenty ihriska za nové.
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 934,16 € bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk: 14.12.2018 do 14:00 hod.
Termín otvárania ponúk: 14.12.2018 o 15:00 hod

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko Číž

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Príloha č.2 - Výkaz výmer

 

Aktuálne výzvy

Výzva na predloženie ponuky

Deň yyhlásenia výzvy:
07.03. 2016

Názov zákazky:  "Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti"

Obec Číž, ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods.1 písm. b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO") na verejné obstarávanie zákazky na poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: "Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti" (ďalej len "Stavebný dozor") v zmysle §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnených poskytovateľov služby (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky:
10 512,00 €

Lehota na predloženie ponuky:
do 14.03.2016 do 11:00 hod.

Podrobné informácie - Dokumenty na stiahnutie:

 1. Výzva na predloženie ponuky
 2. Príloha č.1 - NÁVRATKA

Profil verejného obstarávateľa

Obec Číž je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Číž na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Číž
Sídlo: 980 43 Číž 48
IČO: 00 318 655
DIČ: 2021168677
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu: SK08 0200 0000 0000 1882 1392
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Tóth, starosta obce
Telefónne číslo: 0907 813 295
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž

V súlade s § 100 zákona č. 25/2009 Z.z. o verejnom obstarávaní:

 1. Názov zákazky: 
  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž
 2. Predmet zákazky: 
  Výmena svetelných bodov a rozvádzačov verejného osvetlenia v rozsahu a skladbe požadovanej výzvou KaHR-22VS-1501 MHSR 
 3. Zverejnenie zadávania: 29. 9. 2015 na www.evo.gov.sk 
 4. Predkladanie ponúk do: 23. 10. 2015
 5. Vyhodnotenie ponúk: 26.10.2015
 6. Víťaz VO - nie je - prihlásil sa len jeden uchádzač - súťažné podklady vyžadujú minimálne dvoch uchádzačov
 7. Zrušenie zákazky: 15. 12. 2015

Bolo vyhlásené nové opakované verejné obstarávanie v súlade s § 97 zákona č. 25/2009 Z.z. o verejnom obstarávaní:

 1. Názov zákazky: 
  Modernizácia verejného osvetlenia
 2. Predmet zákazky: 
  Výmena svetelných bodov a rozvádzačov verejného osvetlenia v rozsahu a skladbe požadovanej výzvou KaHR-22VS-1501 MHSR 
 3. Zverejnenie zadávania: 17. 12. 2015 na www.eks.sk (elektronické trhovisko)
 4. Predkladanie ponúk do: 21. 12. 2015
 5. Vyhodnotenie ponúk: 21.12.2015
 6. Víťaz VO: ENERGOCOM PLUS, s.r.o., Ľanová 9, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 44303327
 7. Mimoriadna udalosť: nie

VO - Obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2009 Z.z. o verejnom obstarávaní:

 1. Názov zákazky: 
  Obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti
 2. Predmet zákazky: 
  Predmetom ponuky a zákazky je poskytnutie služieb v oblasti zhotovenia projektovej dokumentácie v súvislosti s prípravou a realizáciou stavebného diela: Obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti 
 3. Zverejnenie zadávania: 19. 02. 2015 
 4. Lehota na predkladanie ponúk do: 05.03.2015 do 10:00
 5. Miesto predloženia ponuky: Obec Číž, Obecný úrad Číž, č. 48, PSČ: 980 43, okres Rimavská Sobota
 6. Cenová ponuka sa predkladala: formou priloženej návratky, poštou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk
 7. Otváranie ponúk: neverejné - 05.03.2015 o 10:30 hod. v kancelárii OcÚ Číž
 8. Víťaz VO: Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota

Svetelno-technická štúdia stavu verejného osvetlenia v obci Číž

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2009 Z.z. o verejnom obstarávaní - Priekum trhu:

 1. Názov zákazky:
  Svetelno-technická štúdia stavu verejného osvetlenia v obci Číž
 2. Predmet zákazky: 
  Vypracovanie svetelno-technickej štúdie, v rozsahu a skladbe požadovanej výzvou KaHR-22VS-1501 MHSR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
 3. Zverejnenie zadávania: 30. 3. 2015
 4. Predkladanie ponúk do: 19. 5. 2015
 5. Vyhodnotenie ponúk: 19.5.2015
 6. Víťaz VO - priekumu trhu: Ing. Peter Bulik, 049 42 Drnava 268, IČO: 10 755 462
 7. Termín dodania predmetu zákazky: 30. 06. 2015
 8. Mimoriadna udalosť: nie