Výberové konania na riaditeľov škôl ZŠ a MŠ v Číži

Starosta Obce Číž Ing. Peter Tóth v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa:

  1. Výberové konanie na pozíciu riaditeľa v Materskej škole
  2. Výberové konanie na pozíciu riaditeľa v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

 

Návšteva biskupa v Číži

Biskup v Cizi 200x213 pxDnes  našu obec navštívila Jeho Eminencia rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.  Biskup Stanislav Stolárik študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 11. júna 1978 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Trebišove, v Humennom a v Prešove. Od roku 1984 pôsobil ako farár a neskôr dekan v Obišovciach, od roku 1990 v Čani, od roku 1992 v Humennom a od roku 1995 v Prešove. 26. februára 2004 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa košickej arcidiecézy a zveril mu titulárne sídlo Barika. Vysvätený bol 20. marca 2004. Za vysokoškolského profesora bol menovaný prezidentom SR 29. novembra 2005 v odbore „dejiny filozofie“.

21. marca 2015 bol pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho rožňavského biskupa po odstúpení Mons. Vladimíra Fila z dôvodu dosiahnutia 75. roku života. Na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy 16. mája 2015 bol slávnostne uvedený do úradu diecézneho biskupa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Na našej farnosti ho privítal pán farár Mgr. Marián Slovák, rodák z Prešova, ktorý  bol vyše 4 mesiace kaplánom v Brezničke, potom 5 rokov kaplánom v Lučenci. Nasledovalo 8 rokov v Dobšinej, kde bol farárom. Neskôr bol 12 rokov administrátorom v Krásnohorskom Podhradí a od 1.septembra 2010 je administrátorom v Rimavskej Seči a pôsobí aj v našej kúpeľnej obci Číž. Tu sa stretáva s ľuďmi z celého Slovenska.

Pána biskupa Mons. Stanislava Stolárika privítal aj starosta obce Ing. Peter Tóth a tak isto aj riaditeľ Prírodných jódových kúpeľov Ing. Milan Matisko. Pracovníci kúpeľov pripravili výborné podmienky pre pracovné stretnutie pána biskupa s predstaviteľmi celého Rožňavského biskupstva. 

 

Projekt - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž

pamatna doska vo ciz VI 455px

 

Obec Číž dňa 30.12.2015 podpísala s Ministerstvom hospodárstva zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v sume na realizáciu projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž". Rozpočet projektu na 85 svietidiel, 2 rozvádzače a 1 systém regulácie osvetlenia je po uskutočnení verejného obstarávania 50 182,50 €. 

Čítať ďalej...

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 5. marca 2016

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je:

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Úradné hodiny

Deň Doobedu   Poobede
Pondelok:  07:30 – 12:00   12:30 – 15:30 
Utorok: nestránkový deň  
Streda:  07:30 – 12:00   12:30 – 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:  07:30 – 12:00    nestránkové hodiny

  

 

 

Ďalšie články...

  1. História obce Číž