Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko

Jedná sa o modernizáciu existujúceho detského ihriska v obci Číž, kde sa vymenia staré komponenty ihriska za nové.
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 934,16 € bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk: 14.12.2018 do 14:00 hod.
Termín otvárania ponúk: 14.12.2018 o 15:00 hod

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko Číž

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Príloha č.2 - Výkaz výmer