Program XIV. zasadnutia OZ v Číži - 27.12.2016 - 15:00

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XIV. zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie právneho zástupcu obce
 4. Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa §14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č.583/2004
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017
 6. Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
 7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 8. Prešetrenie darovacích zmlúv zamestnancov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016
 9. Vytvorenie rezervného fondu
 10. Príkaz na inventarizáciu za rok 2016
 11. Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny
 12. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického
 13. Rôzne
 14. Záver zasadnutia
 V Číži 27.12.2016   Ing. Peter Tóth
    starosta obce