Zápisnica z XIV. zasadnutia OZ v Číži - 27.12.2016

1. bod zasadnutia: Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Ing. Peter Tóth (ďalej len starosta obce), ktorý všetkých privítal a vyhlásil, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení Zoltán Hencz a Štefan Pucsok, za overovateľov zápisnice Jozef Turis a Ing. Csaba Žitňár a za zapisovateľku zápisnice schválili Alžbetu Henczovú a po doplnení schválili nasledovný program:

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XIV. zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznensení z predchádzajúceho zasadnutia
  1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži
  2. Pohľadávky obce Číž voči nájomníkom v obecných bytoch
  3. Ukončenie prevodu majetku obce na MVDr. Máriu Kračuníkovú
  4. Pohľadávky voči Prírodným jódovým kúpeľom
 3. Schválenie právneho zástupcu obce
 4. Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa § 14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č. 583/2004.
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017
 6. Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
 7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 8. Prešetrenie darovacích zmlúv od zamestnancov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016
 9. Vytvorenie rezervného fondu
 10. Príkaz na inventarizáciu na rok 2016
 11. Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začaiatku dediny
 12. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického 
 13. Rôzne
 14. Záver

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

2. bod zasadnutia: Kontrola plnenia uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25.05.2016.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

3. bod zasadnutia: Schválenie právneho zástupcu obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo právneho zástupcu obce. 
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

4. bod zasadnutia: Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa § 14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č.583/2004

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce podľa § 14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č. 583/2004.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

5. bod zasadnutia: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

6. bod zasadnutia: Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Číž na rok 2017 a viacročný rozpočet obce na roky 2018 a 2019.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

7. bod zasadnutia: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

8. bod zasadnutia: Prešetrenie darovacích zmlúv od zamestnancov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo prešetrenie darovacích zmlúv od zamestnancov na základe prijatých žiadostí od vtedajších zamestnancov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016 právnym zástupcom obce a hlavným kontrolórom v prítomnosti poslancov..
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

9. bod zasadnutia: Vytvorenie rezervného fondu obce

Obecné zastupiteľstvo späť vzalo doplnenie tohto bodu programu, nakoľko po uzavretí roka všetky prebytky tvoria rezervný fond.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

10. bod zasadnutia: Schválenie príkazu na inventarizáciu za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo príkazy na inventarizáciu za rok 2016.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

11. bod zasadnutia: Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny s tým, že ukladá starostovi vysporiadať vlastnícke pomery alebo písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností na vybudovanie prístupovej cesty.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

12. bod zasadnutia: Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi vyžiadať vyjadrenia a súhlas od inžinierských sietí (plynárne, elektrárne, vodárne) na odpredaj pozemku k spisu je potrebné priložiť prílohu fotokópiu geometrického plánu, aby bol pozemok identifikovaný.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

13. bod zasadnutia: Rôzne

 • Pán Alexander Finkei vyzval pána starostu, aby sa vyjadril či pokračuje vo funkcii starostu obce, nakoľko dňa 29.08.2016 mu poslanci OZ vyjadrili jednohlasne nedôveru. Pán starosta odpovedal, že vo funkcii starostu pokračuje.
 • Pán Ing. Csaba Žitňár a poslanci žiadali starostu aj právneho zástupcu obce na prešetrenie a zároveň podanie trestného oznámenia na neznámeho kvôli čiernej stavbe a to oplotenie pozemku na parcele E 748/2 vo vlastníctve Slovenskej republiky. Tento bod programu poslanci OZ schválili ako uznesenie.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

 • Pán Zoltán Lukács sa informoval ohľadom VZN obce na rok 2017, či sú zmeny alebo zostáva v platnosti VZN za rok 2016
 • Pán Štefan Pucsok sa informoval ohľadom prenajímania kultúrnej sály ako aj verejného priestranstva, nakoľko podľa jeho vedomostí nájmy nie sú vyberané od každého prenajímateľa.
 • Pani Alžbeta Katonová sa informovala o podanej sťažnosti na občanov, ktorí nemajú trvalý ani prechodný pobyt v Číži. Sťažnosť podpísalo 224 občanov obce Číž, ktorí sa sťažujú na neprispôsobilosť týchto ľudí. Sľažnosť bola podaná ešte v auguste 2015. Pani Katonová podotkla, že títo občania podľa slov starostu sú abstinenti, nie je to pravda, nakoľko na súdnom pojednávaní, kde bola predvolaná aj ona ako svedkyňa, boli prednesení políciou v opitom stave. Na základe týchto skutočností poslanci schválili ďalšie uznesenie v znení.

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce podať písomne sťažnosť na Občianske združenie Pax et Caritas o.z. na Banskobystrický samosprávny kraj a na zrušenie činnosti Občianskeho združenia príslušnému úradu z dôvodu ne neprispôsobilosť, ohrozovanie občanov a to z hľadiska vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, neustráženie útočiaceho psa, ako aj vykonávanie čiernej stavby.

 • Pán Zoltán Lukács sa informoval od pána starostu či má oznámenie o majetkových pomeroch a či ho podal podľa zákona č. 357/2004. Pán starosta uviedol, že oznámenie o majetkových pomeroch má, ale neodovzdal ho, nakoľko nikto oznámenie o majetkových pomeroch od neho nepýtal. Na základe odpovedí starostu pán Zoltán Lukács vyzval komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií aby postupovali podľa zákona za neplnenie úlohy vyplývajúcej z funkcie starostu a vyrúbili sankciu podľa zákona.
 • Pán Barnabáš Šereš ústne podal žiadosť na povolenie užívať sálu na skúšky amatérskej hudobnej skupiny bez poplatku. Obecné zastupiteľstvo schválilo aj tento bod programu.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

13. bod zasadnutia: Záver

Starosta obce poďakoval za účsť na zasadnutí a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Prítomní:
Starosta obce,zapisovateľka, 5 poslanci OZ a občania obce Číž.

Zapísala: Alžbeta Béresová

Overovatelia: Jozef Turis, Ing. Csaba Žitňár