Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ČížHľadať
 
 

Matrika

Vybavuje:

Alžbeta Henczová
Tel.: +421 917 555 893
Mail: matrika@obecciz.sk


Vydanie matričného dokladu:

 • Žiadosť /žiadosť je v podstránke Tlačivá/
 • Občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 5,00 € v hotovosti

Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje

Uzavretie manželstva:

 1. Rodný list
 2. Doklad o štátnom občianstve
 3. Potvrdenie o pobyte
 4. Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 5. Doklad ktorým možno preukázať totožnosť.
 6. Doklad o osobnom stave
 7. Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky. 
 8. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:

 • Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
 • Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená 


Zápis do knihy úmrtí:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
 • Občiansky preukaz zosnulého
 • Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
 • Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí  – 5,00 €


Zápis do osobitnej matriky:

Potrebné dokumenty:

 • originály cudzozemských matričných dokladov spolu s úradným prekladom celého dokumentu, ktorý musí byť preložený slovenským úradným prekladateľom
 • originál nahrádza i notárom overená fotokópia matričného dokladu
 • overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte, ktorý vydal matričný doklad (tzv. APOSTILLE)

Správny poplatok: žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 10,00 € 

1. zápis o narodení
K vybaveniu je potrebné:

 • cudzozemský rodný list, preložený v SR do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti, osvedčenie o štátnom občianstve SR, Listina o udelení štátneho občianstva SR, pas SR)
 • ak je matka vydatá, jej sobášny list
 • ak je matka slobodná, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva
 • ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva
 • ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom


2. zápis o uzavretí manželstva
K vybaveniu je potrebné:

 • cudzozemský sobášny list preložený v SR do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti ...)
 • rodný list žiadateľky/a
 • ak uzatváral/a manželstvo rozvedený/á, predloží právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak uzatváral/a manželstvo vdovec/vdova, predloží úmrtný list predchádzajúceho manželského partnera


3. zápis o úmrtí
K vybaveniu je potrebné:

 • cudzozemský úmrtný list úradne preložený v SR do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti, pas SR, Osvedčenie o štátnom občianstve SR, Listina o udelení štátneho občianstva SR)
 • rodný list zomrelého


Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode:
K vybaveniu je potrebné:

 • vypísané oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • platný preukaz totožnosti
 • sobášny list
 • rodný list

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka